El projecte educatiu

Quins són els trets i els objectius que defineixen la nostra llar?

Trets d'identitat de l'escola

L’escola com a espai socialitzador

L’escola ha de ser un espai segur, còmode i afectiu, on l’infant pugui aprendre a conviure i relacionar-se. Adaptem, per tant, cada espai a les seves necessitats.

L’escola com a àmbit educatiu

Com a mestres, vetllem per la salud i l’aprenentatge dels infants respectant i adaptant-nos al ritme de cadascú, en un marc de seguretat, cura, afecte, confiança i benestar que permetin el creixement de totes les seves potencialitats.

L’infant com a protagonista actiu

Oferim un medi estimulant a l’infant, amb propostes d’aprenentatge basades en el joc, l’experimentació, la investigació, l’exploració…, que crein curiositat i posin a l’infant en el centre del seu propi aprenentatge.

L’escola com a medi cultural

Com a escola catalana, gaudim de celebrar les nostres tradicions (Castanyada, Tió, Sant Jordi…), però també estem obertes a compartir i respectar costums d’altres cultures i així també aprendre d’elles.

La coeducació i la igualtat

Potenciem tot allò que impliqui la igualtat entre tots els infants i les seves famílies. Tenim una relació estreta amb tothom per tal d’oferir sempre solucions i ajuda, i afavorim que els infants elaborin una imatge de sí mateixos positiva, equilibrada, igualitària i lliure d’estereotips discriminatoris.

L’escola com a eina i espai inclusiu

L’escola ha de servir com a eina integradora.
Estem, per tant, en contacte continu amb organismes com CDIAP o EAP, per tal de vetllar, també, pels infants amb NEE i així treballar en conjunt, i coordinadament amb les famílies, afavorint la seva integració.

L’escola com a espai neutral

A l’escola estem obertes a qualsevol opció ideològica o creença religiosa, adoptant una postura de respecte, tolerància, solidaritat i diàleg.

Objectius i metodologia

Basem tota la nostra metodologia en projectes i àrees d’aprenentatge, de manera que podem adaptar-nos al ritme de cada grup, així com a les necessitats especifíques de cada infant. Creiem fermament en la pedagogia Montessori, però també agafem influències de Piaget i l’enfoc Reggio Emilia.

En resum, creiem en una metodología basada en el joc, l’experimentació i el lliure moviment, on dotem a l’infant d’un espai senzill, endreçat, real i natural; i on la relació de l’escola amb les famílies és un vincle important.

Amb cada projecte que iniciem intentem englobar diverses àrees d’aprenentatge, és per això que la durabilitat dels mateixos és variable. Hi ha projectes que continuen en el temps i s’allarguen durant tot el curs, i projectes puntuals, segons l’època de l’any, necessitats específiques, etc.

Acompanyem als infants i les seves famílies durant tot el procés, mantenint una comunicació constant i fent de suport en les decisions que prenen com a nucli familiar.

Aquí podreu veure alguns dels nostres projectes, entre d’altres, ja que revisem i millorem la nostra programació didàctica constantement, creant nosaltres mateixes els materials.

L’objectiu principal és conèixer el propi cos i el dels altres, adonant-se de les seves capacitats, i progressar en el seu domini, en el lliure moviment i la coordinació.

Àrea d’aprenentatge

 • Psicomotricitat
 • Llenguatge

Observar i explorar l’entorn proper, natural, social i cultural,
amb una actitut de curiositat, exploració i respecte. Així com
aprendre i gaudir de les tradicions.

Àrea d’aprenentatge

 • Llenguatge artístic i musical.
 • Psicomotricitat

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i
anar-se formant una imatge positiva d’un mateix i dels altres,
així com afavorir la comprensió i el llenguatge.

Àrea d’aprenentatge

 • Llenguatge oral
 • Llenguatge corporal
 • Joc simbòlic

Apropar als infants a la observació, la cura i el respecte tant
pel medi animal com vegetal, creant i afavorint així hàbits i
rutines, mitjançant activitats d’hort i granja, dins i fora de l’aula.

Àrea d’aprenentatge

 • Natura: hort i granja
 • Hàbits i rutines: higiene
  i alimentació
Explorar l’ús del raonament matemàtic, la lectoescriptura, la imatge, el moviment, el gest i el ritme, a través d’activitats de llums i ombres, contes, classificació de colors i formes, etc. Àrea d’aprenentatge
 • Psicomotricitat
 • Llenguatge oral
 • Raonament lógico-matemàtic

Gaudir de l’aprenentatge d’una tercer llengua a través del
joc. (Col·laboració amb l’acadèmia Kids&Us).

Àrea d’aprenentatge

 • Llenguatge